Shabu Shabu Exterior Night.jpg
Japanese Hot Pot Restaurant |
Chicago, Suburb
 
Shabu Shabu Exterior Entrance.jpg
Shabuyo.jpg
Shabu Shabu Exterior Daytime.jpg